کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی ترجمه روانشادنیا

کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی ترجمه دکتر مهدی روانشادنیا و مهندسمحمد عادل بزرگمهر. تهران: سیمای دانش: آذر 1393

فهرست مطالب

فصل1: روش های تصمیم گیری چندمعیاره و مجموعه های فازی

فصل2: تصمیم گیری چند معیاره هوشمند فازی بررسی و تحلیل

فصل3: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و کاربرد آن

فصل4: کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی- فرصت ها و تهدیدها با استفاده از مفهوم فازی

فصل5: روش های فازی غیرمرتبه ای بر مبنای پیشرفت های اخیر

فصل6: ارزیابی معیارهای چندگانه فازی سیستم های رباتیک صنعتی با (TOPSIS)

فصل7: روش های امتیازدهی چندشاخه فازی و کاربردهای آن

فصل8: تصمیم گیری چندشاخه فازی با استفاده از رویکرد مبتنی بر اصل اطلاعات

فصل9: اندازه گیری میزان رضایت تصمیم گیران در تئوری تصمیم گیری چندمعیاره فازی هوشمند

فصل10: انتخاب سیستم تولید انعطاف پذیر در سطوح رضایت تصمیم گیری مختلف

فصل11: پشتیبانی شبیه سازی برای تحلیل خاکستری: شبیه سازی داده کاوی

فصل12: تخمین فازی عصبی تصمیم گیری چندمعیاره، روش کاربرد تابع کیفیت

فصل13: برنامه نویسی خطی چند هدفه فازی

فصل 14: مسائل تصمیم گیری چند هدفه فازی شبه مقعر و غیر مقعر

فصل15: برنامه ریزی خطی تصادفی چند هدفه تعاملی فازی

فصل16: یک الگوریتم تعاملی برای تجزیه کردن: فضای پارامتریک

فصل17: روش های برنامه ریزی آرمانی برای حل مسئله ها

فصل18: بهینه سازی چند هدفه فازی خاکستری

فصل19: مدل ها و روش های تصمیم گیری چند هدفه فازی

فصل20: بهینه سازی فازی از طریق محاسبه تکاملی چند هدفه برای تولید شکلات

فصل21: برنامه نویسی هندسی چندهدفه و کاربرد

فصل22: برنامه نویسی هندسی فازی با ذکر مثال های عددی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *