دستهنرم افزارها

نرم افزار تاپسیس،نرم افزار الکتره،نرم افزار AHP نرم افزار، AHP فازی،نرم افزار تاپسیس فازی،نرم افزار آنتروپی شانون،نرم افزار ویکور،نرم افزار تحلیل خاکستری،نرم افزار تاکسونومی عددی،