طراحی پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS(تاپسیس) و ویکور

یکی از گام های مهم در اولویت بندی به روش AHP و TOPSIS جمع آوری نظرات خبرگان است. در روش AHP می بایست ابتدا سلسله مراتبی از اهداف، معیارها و گزینه‌ها تشکیل گردد. به عبارت دیگر برای رتبه بندی گزینه ها می بایست شاخص های مشترکی برای همه گزینه ها در نظر گرفته شود بعد در ادامه هر جفت از گزینه ها نسبت به هریک از معیارها بر اساس طیف ساعتی مقایسه شود.

معیارها نیز به همین ترتیب دو به دو با توجه به هدف تحقیق با همدیگر مقایسه می شوند. یکی از مشکلاتی که بسیاری از پژوهشگران با آن موجه هستند طراحی پرسشنامه استاندارد AHP است. در این پرسشنامه بهتر است که مقایسات به جای اینکه ماتریسی آورده شود بصورت سطری با یکدیگر مقایسه شوند چون در حالت اول پاسخگو در مقایسه و عدد دهی به آنها ممکن است دچار اشتباه شود اما در روش دوم با چنین مشکلی مواجه نیستیم. مشکل بعدی در محاسبه کردن تعداد کامل مقایسه های زوجی است یعنی اینکه تمامی گزینه ها دو به دو نسبت به هر یک از معیارها مقایسه و نیز همه معیارها دو به دونسبت به هدف پژوهش با یکدیگر مقایسه شوند. ندانستن تعداد کامل مقایسه های زوجی منجر می شود تا پرسشنامه ها بصورت ناقص طراحی گردد و نتوان در روش AHP از آنها استفاده نمود.

پس از اینکه تحلیل به روش AHP انجام گرفت وزن هر کدام از معیارها مشخص می شود. چنانچه بخواهیم از روش تاپسیس جهت اولویت بندی گزینه ها استفاده کنیم می بایست علاوه بر وزن معیارها، پرسشنامه ای جهت جمع آوری داده های ماتریس تصمیم گیری طراحی گردد. در نهایت وزن معیار ها، داده های ماتریس تصمیم گیری وارد نرم افزار Topsis می شوند و گزینه ها مطابق روش تاپسیس اولویت بندی می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *